تریبون آزاد

تریبون آزاد با موضوع انتظارات شما از رییس جمهور آینده در تاریخ ۹۶٫۲٫۲۴ در صحن حیاط موسسه برگزار گردید

ارسال نظر