رای گیری نمادین

برپایی رای گیری نمادین در تاریخ ۹۶٫۲٫۱۱ برای ایجاد شور انتخاباتی در بین دانشجویان برگزار گردید.

ارسال نظر