جلسه پرسش و پاسخ حجاب

جلسه پرسش و پاسخ حجاب در تاریخ ۹۵٫۱٫۲۷ با حضور حاج آقا حسین زاده در محوطه حیاط موسسه برگزار گردید.

ارسال نظر