زمانبندی اردوهای ترم بهمن ۹۵-۹۶

۲۱۴۱

برنامه ستاد اردوهای موسسه آموزش عالی خراسان

مکان روز تاریخ شرکت کنندگان مدت
هفت حوض ۵ شنبه ۵ اسفند ۹۵ خواهران نیم روزه
جمعه ۶ اسفند۹۵ برادران نیم روزه
رودخانه نوردی در کردینه (جاغرق) ۵ شنبه ۳۱ فروردین ۹۶ خواهران نیم روزه
جمعه اول اردیبهشت ۹۶ برادران نیم روزه
چشمه قلقلی (زشک) ۵ شنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۶ خواهران نیم روزه
جمعه ۱۵ اردیبهشت ۹۶ برادران نیم روزه
اخلمد ۵ شنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۶ خواهران یک روزه
جمعه ۲۹ اردیبهشت ۹۶ برادران یک روزه

 

۱- در همه اردوها، یک لیدر آشنا به منطقه  حضور خواهد داشت.

۲- هزینه شرکت در اردوهای نیم روزه ۳ هزار تومان و اردوهای یکروزه ۸ هزار تومان می باشد.

۳- ظرفیت هر اردو، ۴۰ نفر می باشد.

 

 

ارسال نظر