انجمن علمی کامپیوتر عضو می پذیرد

انجمن علمی کامپیوتر

انجمن علمی کامپیوتر موسسه از میان دانشجویان  علاقه مند عضو می پذیرد.

دانشجویان محترم می توانند جهت عضویت به دفاتر فرهنگی موسسه ( خواهران – برادران ) مراجعه نمایند.

  ( ساعت حضور خواهران شنبه ها ساعت ۹ تا ۱۰ و سه شنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۳ )

 

ارسال نظر