انجمن علمی کامپیوتر عضو می پذیرد

انجمن علمی کامپیوتر موسسه از میان دانشجویان  علاقه مند عضو می پذیرد.

دانشجویان محترم می توانند جهت عضویت به دفاتر فرهنگی موسسه ( خواهران – برادران ) مراجعه نمایند.

  ( ساعت حضور خواهران شنبه ها ساعت ۹ تا ۱۰ و سه شنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۳ )

 

ارسال نظر