برگزاری کلاس های تقویتی ایستایی ۱ و ۲

این کلاس توسط انجمن معماری بنا به درخواست دانشجویان برگزار میگردد
زمان برگزاری:

ایستایی ۱ : پنج شنبه ها ۱۴ الی ۱۶

ایستایی ۲: چهار شنبه ها ۱۶ الی ۱۸

ارسال نظر