برگزاری کلاس های ICDL دروه مقدماتی

برگزاری کلاس های ICDL از مقدماتی تا پیشرفته

توسط انجمن علمی کامپیوتر

برگزاری این دوره در سایت یک می باشد

کدملی:
شماره دانشجویی:
شماره تماس:

ارسال نظر